ES program

es-wid

На 09.09.2020 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на „СМ Метал ЕООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-13088 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Целта на настоящото проектно предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Срок на договора: 3 месеца

Стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора: 10 000.00 лв.

от които:

Европейско съфинансиране: 8 500.00 лв.

Национално съфинансиране: 1 500.00 лв.

Сподели:
Facebook Twitter Email